Subota, 15 Lipanj 2024
slika6.png
 
Naslovnica arrow Povijest

O nama
Vodstvo
�lanovi
Povijest
Oprema
Vatrogasni dom
Natjecateljske ekipe
Rezultati s natjecanja
Preventiva
�to je preventiva
Na�e aktivnosti u preventivi
Preventivno de�urstvo
Hidrantska mre�a u selu
Poziv u pomo� - upute
U slu�aju po�ara - upute
Tko je Online
zovite93
znakovi-baner
povijest
Inicijativa i osnivanje samog društva (1940.)
Daleke 1939. godine na ciglani "TUR�IN" došlo je do inicijative naših radnika da se u našem malom selu osnuje DVD po uzoru na neka ve� osnovana dobrovoljna vatrogasna društva u okolici koja su tada ve� djelovala. Inicijativa osnutka DVD-a vezana je uz ime pokojnog Ben�i� Mirka i ve� slijede�e 1940. god. izabran je prvi Upravni odbor u slijede�em sastavu: 1. Ben�i� Mirko - predsjednik 2. Vitez Ignac - zapovjednik 3. Vitez Cvetko - tajnik 4. Bubnjari� Drago - blagajnik. Tako se 1940. godina uzima kao po�etak aktivnog djelovanja DVD-a u Donjem Knegincu.

Nabava prve vatrogasne šprice
Budu�i da je osnovno i glavno sredstvo svakog vatrogasnog društva "agregat" ili vatrogasna šprica, prišlo se nabavci iste. Nabavka šprice vezana je uz ime Prahi� Bo�o - našeg mještanina koji je u ono vrijeme �ivio u Karlovcu. On je uz pomo� svoga strica nabavio za potrebe DVD-a prvu vatrogasnu špricu.

Izgradnja vatrogasnog doma (1946.)
Glavni pokreta�i, kao i nešto prije toga pri izgradnji kapelice, bili su Prahi� Bo�o i njegov stric. Uglavnom, prvi dom u Zavrtnoj ulici izgradio se na dobrovoljnoj bazi, kako �lanova DVD-a, tako i �itelja cijeloga sela. Dom se gradio tijekom nekoliko godina, a u funkciju je stavljen 1946. godine. Nešto kasnije izgra�eno je i spremište. U domu su se odr�avali sastanci te zabave iz �ijih se prihoda društvo financiralo. Godine 1969. dom je ustupljen, uz nov�anu naknadu, trgova�kom poduze�u "ZARJA" iz Ormo�a, a još i danas u obnovljenom izdanju slu�i kao skladište trgovini "KOBAL d.o.o.". Od te godine kao privremeno spremište koristile su se prostorije u društvenom domu "ZAGORAC". No nešto kasnije, u Zavrtnoj ulici na gmajni, izgra�eno je novo spremište i sala za sastanke, a glavni pokreta�i bili su Vitez Cvetko, Prahi� Dragutin - Korla i Vitez Bo�idar.

Kupnja novog agregata - Magirus (1971. godište)
Sredinom 70-tih godina, to�nije 1973., a uz pomo� ondašnjeg vatrogasnog saveza op�ine Vara�din, nabavljena je nova vatrogasna šprica marke  "MAGIRUS" 8/8. Oko toga su naro�ito bili zaslu�ni Prahi� Dragutin - predsjednik, i Bubnjari� Viktor kao zapovjednik, a taj agregat uz pa�ljivo �uvanje i odr�avanje još i danas radi te slu�i svojoj svrsi.

Izgradnja novog spremišta i sale za sastanke (1975.)
Kako smo ve� prije spomenuli, neadekvatan prilaz i premalo spremište u društvenom domu "ZAGORAC" rezultirali su pokretanjem akcije za izgradnju novog spremišta i sale za sastanke na "gmajni" u Zavrtnoj ulici, koje je tako�er izgra�eno na dobrovoljnoj bazi, a materijal za njegovu izgradnju uglavnom je nabavljen rušenjem stare zgrade u Vara�dinu. Još jedanput treba spomenuti glavne pokreta�e: Prahi� Dragutina - Korlu, Vitez Cvetka, Vitez Bo�idara, a i ostale mještane koji su sudjelovali u izgradnji. Dom je u funkciju stavljen 1975. godine, i nakon te godine DVD se više nije selio. Te prostorije ostale su u funkciji sve do današnjih dana i još se uvijek koriste. 

Nabava prvog vatrogasnog vozila - kombi IMV 1600 (1977. godište)
Krajem 70-tih godina ve� je dosta dobrovoljnih vatrogasnih društava imalo vatrogasna vozila, pa se tako i u našem društvu prišlo realizaciji nabavke jednog takvog vozila. Tadašnje rukovodstvo društva organiziralo je akciju dobrovoljnih priloga svih mještana sela i opet uz pomo� tadašnjeg Vatrogasnog saveza op�ine Vara�din akcija je uspjela i DVD Donji Kneginec je 1977. godine dobio kombi vozilo marke IMV 1600.

Doga�aji iz novije povijesti (1980. – 2000.)
Ulaskom u 1980.-te godine DVD je imao sve nu�ne preduvjete za rad - vatrogasni dom, agregat i vozilo - pa je u tom razdoblju posve�ena pa�nja ostalim aktivnostima koje se ti�u vatrogasnog društva. Sve aktivnosti u tom razdoblju tamo do 2000. godine ve�u se uz ime Ben�i� Vlado, tadašnjeg predsjednika DVD-a. U to vrijeme dom je bio obnavljan, kupljena je oprema, vatrogasne ljestve, postavljen hidrant pokraj spremišta, kupljene radne i sve�ane odore i još mnogo toga. Aktivnosti su prete�no bile posve�ene �iš�enju bunara i provo�enju protupo�arne preventive, te uvje�bavanju muške-A natjecateljske ekipe koja se pokazala vrlo uspješnom na vje�bama i natjecanjima. Najva�niji doga�aj u tom razdoblju bilo je sve�ano obilje�avanje 55. godišnjice DVD-a te posve�enje novog vatrogasnog barjaka 1995. godine. 

DVD nakon 2000.-te godine (2000. - 2010.)
Prekretnica u radu dogodila se 2000. godine, kada je izabran novi predsjednik Vuk Damir, a kompletno vodstvo i aktivnosti su preuzeli mladi ljudi, uz svu zahvalnost starijim vatrogascima koji su pomalo napuštali aktivnost. Temelje za to je postavio još 1996. godine tadašnji zapovjednik Mirko Kereti� okupivši ekipu mlade�i iz �ijih su redova kasnije proizašli ljudi koji su danas u vode�oj strukturi DVD-a. Porast aktivnosti osjetio se kada je du�nost zapovjednika 2003. godine preuzeo Mihael Magdi�. U tom periodu potrebno je istaknuti kako je tri godine djelovala i �enska A-ekipa, a u jednom trenutku i tri muške A-ekipe koje su sudjelovale na natjecanjima. U me�uvremenu mladi �lanovi su vlastitim radom i doniranim materijalom obnovili kompletni interijer kancelarije i spremišta, a 2005. godine društvo je od Op�ine dobilo novije kombi vozilo VW Transporter ('98. godište). Kao okvirni presjek aktivnosti od 2000-te godine pa do 2009. govori podatak o odra�enih ukupno 50 intervencija. K tome dodajmo još i sudjelovanje na 70-tak natjecanja, gdje su osvojeni i brojni pehari.

 

Top!