Subota, 20 Srpanj 2024
slika7.png
 
Naslovnica arrow Hidrantska mre�a u selu

O nama
Vodstvo
�lanovi
Povijest
Oprema
Vatrogasni dom
Natjecateljske ekipe
Rezultati s natjecanja
Preventiva
�to je preventiva
Na�e aktivnosti u preventivi
Preventivno de�urstvo
Hidrantska mre�a u selu
Poziv u pomo� - upute
U slu�aju po�ara - upute
Tko je Online
zovite93
znakovi-baner
Hidrantska mre�a donji kneginec
Pregled hidrantske mre�e i otklanjanje eventualnih nepravilnosti primarna je preventivna aktivnost, budu�i da su hidranti vatrogascima od neprocjenjive va�nosti pri svakoj po�arnoj intervenciji, kao prvi izvor vode (osnovno sredstvo za gašenje). U trenucima po�ara svaka minuta je va�na stoga neispravni ili nedostupni hidranti mogu sprije�iti vatrogasce da uspješno i pravovremeno izvrše intervenciju gašenja.

Svake godine pregledavamo ispravnost hidrantske mre�e u Donjem Knegincu, kao i ostalih izvora vode. Rezultat posljednjeg pregleda (2009.) dao je sljede�e rezultate - ukupno 37 hidranata:

Vrsta izvora vode
Ispravno
Neispravno
Ukupno
Nadzemni hidranti
15
8
23
Podzemni hidranti
13
1
14
Javni bunari
7
0
7
Prirodna crpilišta vode
2
0
2

Na slikama - skice hidrantske mre�e s to�nim polo�ajem hidranta po ulicama:

skica skica

Upute gra�anima:
ukoliko se neki od hidranata nalazi u blizini, ili ispred vaše ku�e, odr�avajte ga uvijek urednim i �istim te lako vidljivim i dostupnim. To se posebno odnosi na podzemne hidrante koje nemojte nikada zatrpavati zemljom. To vam je u interesu jer �e u slu�aju po�ara vama prvo zatrebati i mogao bi imati odlu�uju�u ulogu u spašavanju vaše imovine. Ako sami primijetite ošte�enja ili neispravnost, javite nam na naše brojeve mobitela u rubrici Kontakt , ili sami nazovite Varkom d.d. na 042-262-262 (de�urna slu�ba za prijavu kvarova).
 

Top!