Ponedjeljak, 27 Svibanj 2024
slika2.png
 
Naslovnica arrow Na�e aktivnosti u preventivi

O nama
Vodstvo
�lanovi
Povijest
Oprema
Vatrogasni dom
Natjecateljske ekipe
Rezultati s natjecanja
Preventiva
�to je preventiva
Na�e aktivnosti u preventivi
Preventivno de�urstvo
Hidrantska mre�a u selu
Poziv u pomo� - upute
U slu�aju po�ara - upute
Tko je Online
zovite93
znakovi-baner
NAŠE AKTIVNOSTI U PREVENTIVI
letak U okviru zaštite od po�ara vatrogasna preventiva jedna je od va�nih zada�a koju provode �lanovi DVD-a Donji Kneginec. U tu svrhu svake se godine obavlja:
redoviti pregled ispravnosti hidrantske mre�e
mještanima se dijele promotivni letci s preventivnim porukama (oko 200 kom)
u vrijeme Bo�i�a mještanima dijelimo vatrogasne kalendare (oko 200 kom). Njihova va�nost u preventivi proizlazi iz toga što izme�u ostalog na svakom listu prikazuju razne preventivne poruke i savjete gra�anima za sprje�avanje nastanka po�ara.

Pregled hidrantske mre�e i otklanjanje eventualnih nepravilnosti primarna je preventivna aktivnost, budu�i da su nam hidranti, kao izvor vode (osnovno sredstvo za gašenje), od neprocjenjive va�nosti pri svakoj po�arnoj intervenciji. Ova aktivnost uz podjelu letaka svake se godine tradicionalno provodi tokom manifestacije "Svibanj – mjesec zaštite od po�ara". Pri tom obavljamo detaljni pregled svakog pojedinog hidranta te oklanjamo nepravilnosti koliko je u našoj mo�i. Tom prilikom izra�uje se i zapisnik o ispravnosti/neispravnosti te se isti proslje�uje nadle�noj komunalnoj tvrtki "Varkom" da otkloni uo�ene kvarove i nedostatke.

mi-preventivaOd ostalih aktivnosti u sklopu preventive tokom mjeseca Svibnja odr�avaju se manifestacije kojima se skre�e pozornost na vatrogastvo,a samim time i na preventivu. Ovdje valja spomenuti obilje�avanje dana zaštitnika vatrogasaca Sv. Florijana, gdje uz sve �lanice VZO Gornji Kneginec sudjelujemo u sve�anom mimohodu i svetoj misi u Tur�inu. Osim toga u �upnoj crkvi u�estvujemo na svetoj misi i procesiji za blagdan Tijelova, kao i u organiziranom hodo�aš�u vatrogasaca na Mariju Bistricu – što je vrlo prakti�no za duhovnu obnovu prije po�etka ljetne po�arne sezone.

 

Top!