Subota, 20 Srpanj 2024
slika3.png
 
Naslovnica arrow �to je preventiva

O nama
Vodstvo
�lanovi
Povijest
Oprema
Vatrogasni dom
Natjecateljske ekipe
Rezultati s natjecanja
Preventiva
�to je preventiva
Na�e aktivnosti u preventivi
Preventivno de�urstvo
Hidrantska mre�a u selu
Poziv u pomo� - upute
U slu�aju po�ara - upute
Tko je Online
zovite93
znakovi-baner
ŠTO JE VATROGASNA PREVENTIVA
preventivaVatrogasna preventiva je poduzimanje preventivnih mjera zaštite od po�ara, a to predstavlja skup mjera i radnji koje �ovjek treba poduzeti kako bi sprije�io nastanak po�ara ili sveo po�arne opasnosti na najmanju mogu�u mjeru. Ovo vrlo ilustrativno prikazuje narodna uzre�ica: "Bolje sprije�iti, nego lije�iti".

Najbolja zaštita od po�ara je vatrogasna preventiva, pri �emu se utroše znatno manja financijska sredstava, nego što bi bile kasnije eventualne štete od po�ara. No, nemogu�e je sprije�iti apsolutno sve po�are, stoga za takve slu�ajeve vatrogasne postrojbe moraju biti spremne da u najkra�em roku interveniraju, ugase po�ar te minimiziraju štetu koliko god je to mogu�e.

Kompletna zaštita od po�ara sastoji se, dakle od operative (gašenje po�ara) i preventive (sprije�avanje nastanka po�ara), a obje djelatnosti me�usobno se nadopunjuju i �ine jednu skladnu cjelinu. Vatrogascima je du�nost obavljati obje djelatnosti, ali na uspješnost preventive najviše utje�u gra�ani-civili. Zada�a samih gra�ana je provo�enje vatrogasne preventive u smislu poštivanja protupo�arnih propisa pri gradnji gra�evina i instalacija, ali i pridr�avanja svih savjeta u postupanju sa zapaljivim i potencijalno opasnim tvarima.

Prema statistikama osnovni na�in izazivanja po�ara je ljudski nehat i nepa�nja, i u godišnjim statistikama rijetko se spušta ispod 80 %. Me�u zna�ajne i �esto isticane na�ine izazivanja po�ara ubrajaju se namjerno izazivanje po�ara, ali i dje�ja igra.

Svatko od nas mo�e i mora pa�ljivim i odgovornim ponašanjem sprije�iti da do po�ara uop�e i do�e, a ako se ovaj ipak pojavi, uz odgovaraju�e mjere opreza pogasiti po�etni po�ar pomo�u raspolo�ivih priru�nih sredstava. Jer na�elno vrijedi sljede�e zlatno pravilo vatrogastva: "Ve�ina po�ara u prvoj minuti gasi se �ašom vode. U drugoj minuti je potrebna posuda vode i pomo� druge osobe, a ve� u tre�oj minuti potrebna je organizirana i uvje�bana vatrogasna postrojba".

 

Top!