Subota, 15 Lipanj 2024
slika8.png
 
Naslovnica arrow U slu�aju po�ara - upute

O nama
Vodstvo
�lanovi
Povijest
Oprema
Vatrogasni dom
Natjecateljske ekipe
Rezultati s natjecanja
Preventiva
�to je preventiva
Na�e aktivnosti u preventivi
Preventivno de�urstvo
Hidrantska mre�a u selu
Poziv u pomo� - upute
U slu�aju po�ara - upute
Tko je Online
zovite93
znakovi-baner
U SLU�AJU PO�ARA - ŠTO �INITI
aparat Svrha preventive je redovito voditi brigu o svim bitnim aspektima kako bi se mogu�nost pojave po�ara sprije�ila ili svela na minimum. No, ako se po�ar ipak pojavi evo nekoliko savjeta što mo�ete sami u�initi:
 • - saslušajte savjete dispe�era kojem ste javili po�ar na 93 ili 112
 • - pokušajte ugasiti po�ar samo ako to mo�ete u�initi bez opasnosti za sebe ili druge
 • - mo�i �ete pogasiti samo male po�are u po�etnoj fazi, dok po�are u razbuktaloj fazi ipak trebate prepustiti vatrogascima
 • - pritom koristite sva priru�na sredstva koja su vam pri ruci: ru�ni vatrogasni aparati za gašenje prahom ili CO2, kante s vodom, pokriva�i (deke), zemlja, pijesak, lopate, mokre metle itd.
 • - spašavanje ima prednost pred gašenjem, što zna�i prvo spašavajte ugro�ene ljude ili �ivotinje (pritom sprije�avajte paniku), a tek onda krenite s gašenjem po�ara
 • - izbjegavajte dim kao i udisanje produkata izgaranja, jer ve� nakon kratkog izlaganja mo�ete ostati bez svijesti. Kod po�ara ljudi ve�inom stradavaju uslijed gušenja ili trovanja dimom, a ne zbog vatre
 • - zaštitite otkrivene dijelove tijela odje�om. Pokrijte glavu i zaštitite vrat. Preko lica zave�ite mokru tkaninu - tako štitite dišne organe. Zaštitite ruke.
 • - dr�ite se što ni�e podu. Temperatura je viša u gornjim dijelovima prostorije, gdje je i više produkata izgaranja, odnosno vru�eg dima
 • - zatra�ite pomo� susjeda ili prolaznika
 • - zatvorite dovod plina i po potrebi elektri�ne energije
 • - pobrinite se da zapovjedniku vatrogasaca pri ulazu u objekt prenesete bitne informacije
 • - ukoliko je mogu�e, sa�uvajte tragove nastanka po�ara. Namjerno uništavanje ili prikrivanje tragova nesre�e je kazneno djelo

Mnogo puta je dokazano da su financijska sredstva ulo�ena u prevenciju, stotinama puta manja od sredstava koja je potrebno izdvojiti za saniranje štete nakon po�ara. Tako�er se uo�ilo da brzo gašenje u po�etku po�ara znatno smanjuje kasnije štete. Dakle, ve�ina po�ara se mo�e relativno lako ugasiti ako se primijeti u po�etnoj fazi, ako je na raspolaganju ispravna vatrogasna oprema i ako se brzo djeluje. Stoga je po�eljno po�ar ugasiti u po�etnoj fazi kada ga je mogu�e ugasiti utroškom male koli�ine sredstava, a i kasnija šteta je tek neznatna.

PO�AR KU�ANSKIH APARATA
elektricni - izvadite utika� iz uti�nice ili prekinite strujni krug na sklopki ili osigura�u
- ugušite po�ar prekrivanjem (prekriva�i od pamuka ili vune)
- ili za gašenje po�ara koristite aparate za po�etno gašenje po�ara (prah, CO2)
- ure�aje pod naponom nemojte gasiti vodom
- gašenje visokonaponskih ure�aja (transformatori) prepustite vatrogascima

PO�AR ULJA U LONCU ILI TAVI
lonac - isklju�ite plin i/ili struju na štednjaku i kuhinjsku napu
- zaštitite ruke, glavu i otkrivene dijelove tijela
- prekrijte po�ar poklopcem, vatrootpornim pokriva�em, ili navla�enom krpom (pamuk, vuna)
- nemojte gasiti vodom (mo�e do�i do rasprskavanja goru�eg ulja i teških opeklina)
- kad ste ugasili vatru ne dirajte ništa dok se ne ohladi

PO�AR ODJE�E NA OSOBI
odjeca - polegnite osobu, tijelo prekrijte prekriva�em i zaštitite joj lice i kosu
- po�ar gasite od glave tako da osobu omotate u prekriva� ili kaput, oslobodite dišne organe
- ukoliko se odje�a zalijepila za tijelo osobe, ne skidajte ništa na silu
- ope�eni dio stavite pod hladnu vodu i ope�eno mjesto prekrijte sterilnom gazom ili zavojem za opekline
- unesre�enom s ve�im opeklinama dajte piti dovoljno teku�ine
- ako Vaša vlastita odje�a po�ne gorjeti, kotrljate se po podu. Zaštitite lice.

PO�AR �A�E U DIMNJAKU
dimnjak - zbog neredovitog �iš�enja dimovodnog kanala talo�i se �a�a na stijenke dimnjaka i �a�a se mo�e zapaliti. Ukoliko dimnjaci nisu pravilno i kvalitetno izgra�eni i o�bukani, po�ar se mo�e prenijeti i na drvenu konstrukciju krovišta i okolne predmete
- ne ubacujte ništa u dimnjak, odmah zovite vatrogasce na 93 ili 112. Pripazite da se po�ar ne proširi na okolni gorivi materijal
- po�ari �a�e se u principu ne gase, ve� se puštaju da �a�a izgori. Me�utim zbog raznih okolnosti mo�e se gasiti suhim prahom, na na�in da prah ubacimo u otvor dimnjaka na najdonjem dijelu dimnjaka, obi�no u podrumu
- nakon gašenja po�ara dimnjaka, potrebno je o�istiti dimnjak, a vru�i �ar iznijeti izvan objekta i polijati s vodom
- po�ar �a�e u dimnjaku nikad se ne gasi s vodom (mo�e do�i do eksplozije vodene pare), niti vanjska površina dimnjaka se ne smije polijevati vodom
- vodom se smije gasiti izvan dimnjaka – okolni predmeti i objekti

PO�AR AUTOMOBILA
auto - zaustavite vozilo i ugasite motor
- pa�ljivo podi�ite haubu da vas ne uhvati razbuktavanje vatre
- gasite aparatom za gašenje prahom ili vodom. Mo�ete se poslu�iti i priru�nim sredstvima, npr. bezalkoholnim pi�ima koje prethodno dobro promu�kajte, itd.
- otpojite kleme akumulatora, ukoliko je to mogu�e

 

Top!