Subota, 20 Srpanj 2024
slika3.png
 
Naslovnica arrow Poziv u pomo� - upute

O nama
Vodstvo
�lanovi
Povijest
Oprema
Vatrogasni dom
Natjecateljske ekipe
Rezultati s natjecanja
Preventiva
�to je preventiva
Na�e aktivnosti u preventivi
Preventivno de�urstvo
Hidrantska mre�a u selu
Poziv u pomo� - upute
U slu�aju po�ara - upute
Tko je Online
Gostiju online: 1
zovite93
znakovi-baner
POziv u pomo� - upute
telefonKod nesre�a i hitnih situacija – po�ari, prometne nezgode, iznenadne bolesti, elementarne nepogode – ljudi se zbog šoka ili panike �esto ne znaju sna�i, no treba ostati priseban i odmah pozvati pomo�. U slu�aju po�ara ili elementarnih nepogoda zovite vatrogasce na besplatni broj 93. Ukoliko zovete preko mobitela obavezno ukucajte pozivni broj �upanije u kojoj se nalazite (dakle za vara�dinsku �upaniju treba upisati broj 042-93).

Po�ar mo�ete dojaviti i pozivom na besplatni broj 112 �ime mo�ete dobiti pomo� i kada ne znate koja vam hitna slu�ba mo�e pomo�i. Broj 112 je broj Slu�be za zaštitu i spašavanje, a predstavlja jedinstveni europski broj hitnih slu�bi gdje na temelju vaše dojave i ovisno o vrsti nesre�e na mjesto doga�aja dolaze vatrogasci, policija, hitna pomo�, ili gorska slu�ba zaštite i spašavanja, ili druge hitne slu�be.

U razgovoru s operaterom govorite jasno i razgovijetno, objasnite što se to�no dogodilo (što gori), to�nu lokaciju odnosno adresu po�ara s lokalnim nazivom podru�ja. Nakon toga ostanite na liniji, predstavite se i ostavite svoje kontakt podatke – kako bi vas se moglo dobiti u slu�aju da su potrebne dodatne informacije.

Podsjetnik kako postupiti – poziv na 93 ili 112:
1.
smirite se i razmislite gdje se nalazite
2. nazovite 93 ili 112
3. govorite polako i razgovijetno te recite što gori, te ima li unesre�enih ili posebnih opasnosti, kao npr. eksplozija
4. navedite to�nu adresu mjesta nesre�e, uz lokalni naziv podru�ja te okolne poznate objekte, kako bi se vatrogasci lakše orijentirali. Na mjestu doga�aja osobno ih do�ekajte i usmjerite
sluzba5. ostanite na liniji za daljnje informacije (ne brinite jer vatrogasci su ve� na putu). Pokušajte ukratko opisati specifi�nu prirodu nesre�e – što to�no gori (vrsta materijala, koji kat, soba), koliko je unesre�enih ljudi ili �ivotinja, opasnost od plina, eksplozija i sli�no
6. dajte osobne podatke (ime i prezime, broj telefona)
7. završite razgovor kada Vam slu�ba koju ste kontaktirali to dozvoli
8. ne telefonirajte na liniji dok ne do�e pomo�. Slu�ba koju ste kontaktirali mo�da �e Vas zvati za daljnje informacije

Kako Knegine�ki vatrogasci sti�u na mjesto po�ara: kada se bilo gdje na podru�ju Republike Hrvatske bira telefonski broj 93, javlja se de�urni operater najbli�e vatrogasne postrojbe ili središnje vatrogasne postrojbe u �upaniji. U vara�dinskoj �upaniji �e vam se tako javiti de�urni operater u Javnoj vatrogasnoj postrojbi grada Vara�dina, koji �e onda putem telefona daljinski aktivirati elektro-motornu sirenu u Gornjem Knegincu, što �e nama biti znak za uzbunu. Tada mi natrag kontaktiramo tog istog de�urnog, koji nas upu�uje na adresu koju ste mu upravo Vi dali.
 

Top!