Ponedjeljak, 04 Prosinac 2023
slika8.png
 
Naslovnica arrow Op�enito arrow Pregled 2012. godine - ukratko

O nama
Vodstvo
�lanovi
Povijest
Oprema
Vatrogasni dom
Natjecateljske ekipe
Rezultati s natjecanja
Preventiva
�to je preventiva
Na�e aktivnosti u preventivi
Preventivno de�urstvo
Hidrantska mre�a u selu
Poziv u pomo� - upute
U slu�aju po�ara - upute
Tko je Online
zovite93
znakovi-baner
Pregled 2012. godine - ukratko
Utorak, 25 Prosinac 2012
radovi Iako je kalendarska godina vatrogasnog društva svake godine ispunjena mnoštvom ponavljaju�ih aktivnosti koje se moraju provoditi kako bi vatrogasno društvo opravdalo svoje postojanje, stalno se javlja poneki doga�aj koji zauzima centralno mjesto u radu. Prijašnjih godina to je bilo npr. omasovljavanje društva, kupnja novog vozila, obilje�avanje 70. obljetnice, �upanijsko natjecanje, nabava vatrogasne opreme, no ovog puta centralni doga�aj bio je priprema i nastup muške A ekipe-1 na VI. dr�avnom natjecanju vatrogasaca Republike Hrvatske u Zadru 29. rujna.

Od ostalih aktivnosti valja spomenuti da nakon što smo odr�ali vlastitu sjednicu Skupštine, naši �lanovi predstavljali su DVD Donji Kneginec na ukupno 11 Skupština naših prijateljskih udruga i DVD-a s kojima sura�ujemo. Osim toga naša delegacija po�etkom kolovoza vratila je posjet DVD-u Ljubeš�ica odazivom na njihovu 80. obljetnicu osnutka. Zimski dio tradicionalno je iskorišten za napredovanje kadrova pa je tako 5 �lanova polo�ilo ispit za zvanje vatrogasac 1. klase, 1 �lan za do�asnika 1. klase, te 2 �lana za �asnika 1. klase, �ime je znanje postoje�ih kadrova dignuto za jednu razinu više. Kako je na našoj Skupštini usvojen novi Statut DVD-a (temeljni akt Društva) isti je ovjeren kod Ureda Dr�avne uprave Vara�dinske �upanije upisom promjena u Registar Udruga. Na�alost ove godine zauvijek nas je napustio jedini �ivu�i utemeljitelj DVD-a g. Cvjetko Vitez, koji je dugi niz godina bio istaknuti du�nosnik i operativac te jedan od najstarijih mještana Donjeg Kneginca i op�ine. Umro je u 98. godini �ivota, a naši �lanovi odali su mu posebnu po�ast na posljednjem ispra�aju. Preventivne aktivnosti odra�ene su standardno u svibnju (mjesecu zaštite od po�ara), kada je podijeljeno ukupno 210 letaka po ku�anstvima sa savjetima o sprje�avanju nastanka po�ara. Sudjelovali smo na obilje�avanju dana sv. Florijana zaštitnika vatrogasaca mimohodom na svetu misu kod pila u Tur�inu, a nakon toga karavanom vatrogasnih vozila kroz cijelu op�inu. Hidrantska mre�a pregledana je u Donjem Knegincu, ali i u dijelu Tur�ina s obzirom da je DVD Tur�in neaktivan pa su preostala Društva podijelila zada�u da pokriju njihov teren. Zapisnik s popisom neispravnih hidranata predan je na Vatrogasnu zajednicu koja to proslje�uje Varkomu za otklanjanje kvarova. I ove godine sudjelovali smo u po�asnoj stra�i Isusovog groba za Uskrs, zatim u hodo�aš�u hrvatskih vatrogasaca u svetište Marije Bistrice, a isto tako �lanovi Društva sudjelovali su na misi i procesiji za blagdan Tijelova u �upnoj crkvi sv. Marije Magdalene. Na proštenju za blagdan Srca Isusova organizirali smo i prigodnu prodaju pi�a po pristupa�nim cijenama, gdje su �lanovi svojim dobrovoljnim radom pomogli zaslu�iti koju kunu za svoj DVD.

Operativni �lan kojemu je isteklo lije�ni�ko uvjerenje poslan je na novi pregled, a ujedno je ove godine bio i prvi vatrogasac DVD-a Donji Kneginec koji je sudjelovao na dislokaciji na priobalju i to u Dubrovniku u razdoblju od 06. do 20. rujna 2012. Na Dan neovisnosti, na trgu vl�. Zvonimira Rabuzina kod �upne crkve, delegacija DVD-a u�estvovala je sve�anom otkrivanju spomenika sedmorici poginulih, stradalih i nestalih hrvatskih branitelja s podru�ja Op�ine Gornji Kneginec.

Za normalno odvijanje svih ovih aktivnosti odr�ano je ukupno 5 sjednica Upravnog odbora, 4 sastanka s �lanovima Društva te 6 sastanaka s natjecateljskim ekipama i interventnom postrojbom. Mnogo vremena utrošeno je na sortiranje papira i knjiga koje se uredno vode (pošta, arhiva, intervencije, natjecanja, financijske knjige, mati�na knjiga �lanova Društva, popis opreme i inventara itd.). Tu je i redovito odr�avanje prostorija, okoliša doma, vatrogasne opreme i vozila, kao i redovan servis te registracija kombi vozila itd. Velik broj sati utrošen je i na male radne akcije: slaganje dodatnih polica i nosa�a za novu opremu, dovoz zemlje te ure�enje travnate površine uz vatrogasni dom na dje�jem igralištu, betona�a oko hidranta...

VATROGASNA OPREMA

Nabavljen je zna�ajan dio vatrogasne opreme po�etkom godine: kacige Compacta (10 kom), opasa�i (3 kom), karabineri za opasa� (6 kom), �izme Brandbull (5 pari), naprtnja�e (3 kom), metlanice (3 kom), penja�ko u�e (1 kom), tla�na cijev B (2 kom), prelaznica 110/75 (1 kom) , prelaznica 75/52 (1 kom), slijepa spojnica 110 (1 kom), u�e za usisni vod (2 kom), �aklja s drškom (1 kom) te sjekirica s futrolom (2 kom). Uz to servisirana su i tri aparata za po�etno gašenje po�ara prahom (S).

Krajem godine kupljena su tri kompleta zaštitne vatrogasne odje�e, �ime uz dva postoje�a sada posjedujemo zakonom propisanu odje�u tek za pola interventne postrojbe. No za razliku kada nismo imali ništa i ovo je puno, a za koju godinu nadamo se da �emo uspjeti popuniti do 10 potrebnih odijela. Osim toga kupljena je i svjetiljka potrebna za rad u no�nim uvjetima, a zbog ve�e sigurnosti u zimskim uvjetima za kombi vozilo su kupljene dvije zimske gume za pogonske kota�e. Sva nova oprema ozna�ena je inicijalima našeg DVD-a tako da se ne mo�e zagubiti kod korištenja.

INTERVENCIJE

U temeljnoj vatrogasnoj aktivnosti odnosno intervencijama odra�eno je ukupno 20 intervencija, koje se od ove godine statisti�ki razdvajaju na po�arne/hitne intervencije i ostale aktivnosti vatrogasne postrojbe. Po�arnih intervencija bilo je ukupno 12, i to po�ar gra�evine – 1, te po�ari otvorenog prostora – 11. Sve zajedno trajale su 14 sati, dok su �lanovi ukupno utrošili 47 radnih sati. Ostalih aktivnosti je bilo ukupno 8 , i to preventivno osiguranje - 4, prijevoz osoba i imovine – 3, te ispumpavanje izvora vode – 1. Sve zajedno ove aktivnosti trajale su 42 sata, dok su �lanovi ukupno utrošili 89 radnih sati. Sveukupno za 20 intervencija to �ini 136 radnih sati. U odnosu na prošlogodišnjih rekordnih 27 intervencija ove godine ih je bilo manje, ali i dalje iznad prosjeka. U Donjem Knegincu ovog puta nije bilo niti jednog po�ara.

  Vrsta intervencije
Datum
Sat
Lokacija
 1.  po�ar otvorenog prostora  19.01.  16.05h  Glavi�, podno Restorana Rasadnik (suho raslinje)
 2.  po�ar otvorenog prostora  05.03.  14:04h  Školska 12, Gornji Kneginec (suha trava)
 3.  po�ar otvorenog prostora  06.03.  16:23h  Vara�dinbreg, Dugi Vrh BB (suho raslinje)
 4.  po�ar otvorenog prostora  10.03.  19:29h  šikara u Brezju kraj nadvo�njaka (zaobilaznica)
 5.  po�ar otvorenog prostora  17.03.  16:31h  Tur�in, Augusta Šenoe (šikara i suha trava)
 6.  po�ar otvorenog prostora  18.03.  15:22h  Vara�dinbreg, Banjš�ina 234D (vo�njak, šikara)
 7.  po�ar otvorenog prostora  21.03.  10:55h  Gornji Ku�an, Staromlinska 84 (trava)
 8.  po�ar otvorenog prostora  28.03.  13:59h  Vara�dinbreg, Glavi� bb (suha trava)
 9.  po�ar otvorenog prostora  03.04.  16:36h  Tur�in, Augusta Šenoe 57 (�empresi u dvorištu ku�e)
 10.  po�ar otvorenog prostora  07.09.  12:37h  Tur�in, ispod nadvo�njaka (raslinje uz vo�njak)
 11.  po�ar stambenog objekta
 25.09.  02:26h  Mali Vrh 391, Solarov put (stambena ku�a)
 12.  po�ar otvorenog prostora  05.10.  19:38h  Topli�ka 176D, kraj OŠ (suha trava)

Kao što je vidljivo ove godine prevladavali su po�ari suhe trave, grmlja i niskog raslinja, koji nisu prouzro�ili ve�u štetu zahvaljuju�i brzim intervencijama �ime je sprije�eno širenje po�ara na okolne vo�njake, vinograde, vikendice i druge objekte.

Od 8 ostalih aktivnosti valja izdvojiti osiguranje fašni�ke povorke dje�jeg vrti�a Bubamara, osiguranje kri�nog puta �upe Kneginec po ulicama op�ine, prijevoz i pratnja �upe Kneginec na pješa�ko hodo�aš�e u Mariju Bistricu, osiguranje predstave „Skupština“ u dvorani OŠ, ispumpavanje bunara, te de�urstvo na groblju za dan Svih Svetih.

NATJECANJA

Za razliku od prošlogodišnjih 13 nastupa ove godine brojka od 7 nastupa nešto je manja zbog ve�e zauzetosti �lanova, ali je zato kvaliteta pove�ana što je i vidljivo po osvojena 4 pehara + prijelazni pehar u 4 nastupa muške A ekipe-1 na lokalnim natjecanjima: u Svetom �ur�u (1. mjesto), Zbelavi (3. mjesto), Donjoj Vo�i (2. mjesto) te Tu�nom (2. mjesto). Tijekom godine na uvje�bavanje obiju muških A ekipa utrošeno je 56 dana za treninge, i to ekipa-1 je odr�ala 35 vje�bi, a ekipa-2 ukupno 21 vje�bu

Ekipa-2 nastupila je na natjecanju u Gornjem Ku�anu (9. mjesto), te Zbelavi (12. mjesto), no za njih uz još malo iskustva tek slijede vrhunski rezultati.

Na kraju vratimo se temi s uvoda – Dr�avno natjecanje u Zadru obilje�ilo je godinu i ostat �e posebno zapam�eno u povijesti našeg DVD-a. Put nije bio nimalo lak. Od oko 1.800 DVD-ova koliko ih djeluje u Hrvatskoj uspjeli smo u�i u krug 64 ekipe u muškoj A kategoriji koje su stekle pravo nastupa. To pravo opet nismo stekli direktno na �upanijskom ve� kroz dodatne kvalifikacije kao 3. od osam dodatnih ekipa iz cijele Hrvatske i to zahvaljuju�i vrlo kvalitetnoj vje�bi od 34 sekunde. Kroz pripreme pratile su nas mnoge teško�e, no na sre�u uspjeli smo sve savladati te posti�i odli�an rezultat za prvi nastup na dr�avnom. Vje�bu spajanja vatrogasne opreme izveli su za 35 sekundi bez greške, a štafetnu utrku na 400 metara s dvije prepreke (greda 6m i zid 1.50m) za 58 sekundi. To je bilo dovoljno za 15. mjesto od ukupno 64 ekipe u seniorskoj muškoj A kategoriji koja je u Hrvatskoj najbrojnija te ima najja�u konkurenciju. Nakon cjelogodišnjih priprema, truda, odricanja, te svih poteško�a u kona�nici de�ki su se vratili ku�i sretni i zadovoljni jer su proveli tri prekrasna dana u Zadru te na najbolji mogu�i na�in predstavljali naš Donji Kneginec, Op�inu i Vara�dinsku �upaniju. Od 7 vara�dinskih ekipa u toj kategoriji po uspjehu su bili 3. ekipa. Moglo je mo�da i mrvicu bolje, ali isto tako u toj brzini (gdje je bitna mirno�a i preciznost) mogu�a je i greška koja mo�e baciti daleko u poretku, tako da je sve na kraju ispalo sjajno. 

ZAHVALA

Financijska situacija posljednje dvije godine je relativno stabilna što omogu�uje da se osnovni troškovi redovito podmiruju, a uspijevamo kupiti i odre�eni dio potrebne vatrogasne opreme. No, to je još uvijek nedovoljno da se zadovolje baš sve potrebe. Iz tog razloga pokušali smo prikupiti neka sredstva prodajom pi�a za Srce Isusovo, ali isto tako i tra�enjem sponzora, pogotovo zbog dodatnih troškova dr�avnog u Zadru.

Ovim putem DVD Donji Kneginec posebno se zahvaljuje svim sponzorima koji su na bilo koji na�in pomogli sudjelovanje na dr�avnom natjecanju, a to su: TTI d.o.o. servis i prodaja DAF, Proton d.o.o., Šilec d.o.o. benzinska postaja, Klesarstvo Habdija, Knekom d.o.o., Furjan Ekonomik d.o.o., Mirano d.o.o. i Trgovina Lexi 2.

 

Komentari
Traži
Samo registrirani korisnici mogu pisati komentare!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

Zadnja Promjena ( Subota, 29 Prosinac 2012 )
 

Top!